Політика у сфері якості, екології та охорони праці

В умовах ринкової економіки одним з найефективніших способів підвищення конкурентоспроможності металопродукції є застосування на вітчизняних металургійних підприємствах інтегрованої системи управління якістю, екологією та охороною праці. Це запорука економічної стабільності і авторитету метпідприємств, яка дозволяє асоціювати їх торгові марки з високою якістю і безпекою виробництва.

Застосування міжнародних стандартів – «золоте правило», якого дотримуються на Донецькому металургійному заводі і один з основних напрямків його роботи.

У січні 2000 року Донецький металургійний завод уперше отримав сертифікат на відповідність заводській системі менеджменту якості (СМК) вимогам стандарту ISO 9002:1994. Сертифікат виданий органом із сертифікації TŰV NORD CERT (Германія). Наявність системи менеджменту якості створює довіру у споживачів, дозволяє впорядкувати діяльність підприємства, розвивати бізнес найбільш ефективно.

З 2000 року з метою удосконалення управління підприємством відповідно до вимог нової версії стандартів серії ISO 9000 в ПАТ «ДМЗ» упроваджується процесний підхід, формується система взаємопов’язаних процесів, спрямована на підвищення задоволеності споживачів і постійне підвищення результативності і ефективності процесів підприємства.

20 березня 2003 року відбулась офіційна церемонія вручення нашому підприємству сертифіката відповідності Системі менеджменту якості вимогам ISO 9001:2000 сертифікаційного товариства TŰV NORD CERT.

Динамічний розвиток ринку обумовлює пошук нових підходів до підвищення результативності і ефективності менеджменту управління підприємством. Одним з таких підходів є створення у ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» інтегрованої системи управління якістю, екологією та охороною праці (ІСУ) на основі вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2000 (Система менеджменту якості), ISO 14001:2004 (Система менеджменту навколишнього середовища) і OHSAS 18001:1999 (Система менеджменту охорони здоров΄я та безпеки праці).

2007 рік - ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» - перше підприємство металургійної галузі в Україні – отримало сертифікати «ТЮФ НОРД СЕРТ» на відповідність ІСУ міжнародним стандартам. Наявність сертифікатів відповідності – це:

  • гарантія того, що окрім якісної конкурентної продукції ми можемо запропонувати споживачеві дещо більше - промислову безпеку, тобто безпеку наших виробничих процесів для навколишнього середовища і персоналу;
  • гарантія того, що на підприємстві існує система управління промисловою безпекою (екологія + охорона праці), яка є способом мислення, поведінки, реальних дій;
  • гарантія того, що персонал на кожному робочому місці розуміє вплив своєї роботи на якість продукції, екологію, безпеку власної праці і колег.

Система менеджменту якості розповсюджується на всі підрозділи підприємства. Для реалізації системи якості, управлінським персоналом розроблені і впроваджені чіткі письмові інструкції (стандарти, положення) для того, щоб кожен співробітник працював відповідно до цих інструкцій і виконував свою роботу якісно на кожному етапі виробничого процесу.

Відповідальність за планування, упровадження і дієвість Системи забезпечення якості покладена керівництвом підприємства на директора з якості – Уповноваженого з якості. На підприємстві також призначені Уповноважені з екологічної безпеки та охорони праці.

Контроль функціонування Системи Менеджменту якості здійснюється за допомогою регулярного проведення внутрішніх аудитів підрозділів заводу. Підсумки роботи заводу за місяць і квартал обговорюються на нарадах з якості. Щомісяця в усіх виробничих цехах проводиться аудит виконання технології. Щокварталу Генеральний директор проводить перевірку і аналіз функціонування системи якості. Для виявлення задоволеності споживачів якості отримуваної продукції проводиться анкетування споживачів продукції заводу.

У 2009 році система якості підприємства перевірена зовнішніми аудиторами ТЮФ НОРД на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2008 (у зв’язку з переходом стандарту на нову версію). Підприємство успішно пройшло процедуру ресертифікації.

Це стало ще одним доказом правильності обраного підприємством курсу, спрямованого на досягнення високих стандартів якості продукції. Якісна продукція – це не тільки основа збуту і турбота про споживача. Для працівників заводу – це стабільні соціальні гарантії і нові соціальні програми.

Якість продукції, яку виробляє наше підприємство, підтверджена сертифікатами міжнародних класифікаційних товариств із суднобудівництва: ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» визнано Англійським Регістром Ллойда як виробник сталі і напівфабрикатів з неї – безперервно литих слябів і злитків мартенівського виробництва з вуглецевих і вуглецево-марганцевих сталей нормальної та підвищеної міцності, і Германським Ллойдом, і Норвезьким Бюро Верітас як виробник слябів з суднової конструкційної сталі нормальної міцності категорій А і В.

Якість листового прокату з суднової сталі ПАТ «ДМЗ» відзначено такими назалежними сертифікаційними центрами, як англійський Регістр Ллойда, Германський Ллойд, Російський Морський Регістр Судноплавства, Французьке Бюро Верітас, Норвезьке Бюро Верітас, Американське Бюро Судноплавства, Італійське товариство РІНА.

Крім того, будівельний цех виробляє сертифіковану у системі УкрСЕПРО продукцію: блоки бетонні порожнисті рядові марок по міцності М 50, М 75, М 100 і повнотілі блоки марки по міцності М 100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-7:2008.

Без наявності такого сертифікату випуск вказаної продукції неможливий, тому що вона належить до переліку продукції, яка має бути обов’язково сертифікована в Україні.

Система менеджменту якості забезпечила позитивний зсув в ідеології підходу до питання задоволення споживача, тобто перехід до розробки адресних технологій під конкретного замовника з урахуванням вимог, які ринок пред’являє до продукції нашого замовника.

На підприємстві проводиться навчання персоналу основам управління якістю продукції. Персонал, зайнятий у забезпеченні і удосконаленні системи якості, регулярно проходить курси підвищення кваліфікації у навчальних центрах (TUV NORD, BUREAU VERITAS).

Контроль якості готової металопродукції і вхідної сировини здійснює Центральна контрольна лабораторія, до складу якої входять: хімічна лабораторія, лабораторія механічних випробувань, лабораторія металографічного контролю, лабораторія радіоактивних ізотопів і УЗК.

Лабораторії мають свідоцтва про атестацію на відповідність Правилам атестації в державній метрологічній системі і вимірювальних лабораторій організацій Мінпромполітики України, які підтверджують право на проведення вимірів згідно з установленою сферою акредитації.

У ЦКЛ створена система, яка дозволила сформувати банк даних з усіх якісних показників металопродукції, що контролюються. Контроль проводять за методиками національних стандартів, ГОСТ, ASTM, DIN.

Політика в області якості, екології і охорони праці отримує розвиток за рахунок ефективних механізмів управління матеріально-технічним постачанням, виготовлення продукції з використанням ефективних технологічних процесів, атестованих засобів вимірювальної техніки і персоналу, зайнятого контролем якості сировини і готової продукції.

Реалізація цього принципу створює надійну основу для закріплення і розширення позицій заводу на ринку, а, отже, для добробуту працівників, розвитку виробництва і бізнесу.